Neem contact op

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MERAKI CONTENT AGENCY B.V.

1. Definities

1.1 Deliverables: de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever te produceren (audiovisuele) content.

1.2 Opdracht: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot de productie van de Deliverables en/of de uitvoering van overige werkzaamheden.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een Opdracht verstrekt.

1.4 Opdrachtnemer: MERAKI Content Agency B.V., gevestigd aan Stadhouderslaan 9, Unit 5, 2517 HV Den Haag, geregistreerd bij Handelsregister onder nummer 83103678.

1.5 Offerte: het schriftelijke document waarin de Opdracht, de Deliverables, eventuele overige werkzaamheden, de Vergoeding en overige afspraken door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden bevestigd.

1.6 Overeenkomst: de Offerte en deze Voorwaarden gezamenlijk.

1.7 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

1.8 Vergoeding: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht verschuldigde vergoeding, zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

1.9 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de uitvoering van alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden door Opdrachtnemer.

2.2. Eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Offerte gaat het bepaalde in de Opdrachtbevestiging vóór.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

3.2. Opdrachtnemer zal niet met de uitvoering van de Opdracht beginnen vóórdat de Overeenkomst tot stand is gekomen op de in artikel 3.4 beschreven wijze.

3.3. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door het accorderen van de Offerte door Opdrachtgever of uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan, of op het moment waarop Opdrachtnemer op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht begint.

3.4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig alle informatie en gegevens verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie en gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever staat er ook voor in dat hij gerechtigd is deze informatie en gegevens aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van eventuele claims van derden in verband met het bepaalde in dit artikel 3.4.

4. Vergoeding

4.1. De Vergoeding is inclusief alle kosten die nodig zijn voor uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer en het gebruiksrecht zoals genoemd in artikel 7.2.

4.2. Ten aanzien van ten behoeve van de Deliverables ingezette cast, voiceover(s) en gecomponeerde audio, geldt dat de Vergoeding inclusief buy-out is voor een periode van 12 maanden vanaf eerste openbaarmaking en voor commercieel dan wel B2B gebruik via alle platformen (waaronder TV, online, radio, print en instore) in c.q. gericht op Nederland, tenzij expliciet anders vermeld in de Offerte.

4.3. De Vergoeding is exclusief BTW en inclusief alle verplichte afdrachten, belastingen, onkosten (zoals reis-, verblijf- en telefoonkosten) en andere eventuele kosten.

4.4. Facturatie van de Vergoeding vindt plaats conform het volgende betaalschema:
(i) Offertes onder de €10.000:
• 50% bij aanvang productie
• 50% bij oplevering
(ii) Offertes boven de €10.000:
• 50% bij aanvang productie
• 30% bij aanvang van de eerste draaidag/shoot
• 20% na oplevering

4.5. Opdrachtgever zal de facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen op het in de Opdrachtbevestiging genoemde bankrekeningnummer van Opdrachtnemer, zonder korting of verrekening.

4.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Tevens komen alle met de incasso van het verschuldigde bedrag gemoeide (buiten)gerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever, met een minimum van EUR 150. Het bepaalde in dit artikel 4.6 laat onverlet de andere rechten die Opdrachtnemer heeft in geval van te late betaling door Opdrachtgever, waaronder opschorting van de uitvoering van de Opdracht en/of ontbinding van de Overeenkomst.

5. Productie en levering

5.1. Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste kunnen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de redelijke en kenbare belangen van Opdrachtgever.

5.2. Indien (wettelijke) beperkingen van toepassing zijn op de uitvoering van de Opdracht en/of de Deliverables, dient Opdrachtgever dit bij aanvang van de Opdracht uitdrukkelijk te melden.

5.3. In de Opdrachtbevestiging genoemde productie- en/of leveringstermijnen gelden als indicatief. Opdrachtnemer spant zich er voor in om deze termijnen na te leven, maar overschrijding daarvan geeft Opdrachtgever niet het recht zijn (betalings-)verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, waarbij Opdrachtnemer een – gezien de omstandigheden – redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

5.4. Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer blijft ten opzichte van Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de Opdracht en de naleving van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

6. Wijzigingen

6.1. Opdrachtnemer spant zich in om tegemoet te komen aan redelijke (wijzigings-)verzoeken van Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht. Eventuele daarmee gepaard gaande meerkosten komen, na diens goedkeuring, voor rekening van Opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf wijzigingen aan te brengen in de Deliverables, tenzij Opdrachtnemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

7. Rechten

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, in de meest ruime zin van het woord (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en naburige rechten) ter zake van de Deliverables en al het overige dat tot stand komt in het kader van de uitvoering van de Opdracht (zoals concepten, artwork, karakters, logo’s, fonts en huisstijl), berusten bij Opdrachtnemer en/of diens licentiegevers. Opdrachtnemer staat er voor in dat de Deliverables geen inbreuk maken op de rechten van derden en vrijwaart Opdrachtgever zowel in als buiten rechte van vorderingen van derden ter zake.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever het exclusieve recht de Deliverables te gebruiken conform de afspraken tussen Partijen over het doel, de periode, het gebied en de media van gebruik, zoals opgenomen in de Offerte. Het voorgaande laat onverlet dat Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de in verband met de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Deliverables verschuldigde afdrachten aan collectieve rechtenorganisaties, zoals BUMA en SENA.

7.3. Gebruik van de Deliverables na afloop van de periode, op een ander grondgebied of via andere platformen dan in de Offerte opgenomen, is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan voor dergelijk gebruik een aanvullende vergoeding in rekening brengen, dit is onder meer afhankelijk van een eventuele aanvullende buy-out vergoeding voor ingeschakelde derden (cast, voice-over, componist, etc.).

7.4. Het bepaalde in artikel 7.1 laat onverlet de rechten die Opdrachtgever en/of diens licentiegevers bezitten ten aanzien van aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld materiaal (zoals logo’s). Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming om dit materiaal in het kader van de uitvoering van de Opdracht te gebruiken. Opdrachtgever garandeert dat dit materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden en niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving en vrijwaart Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van vorderingen van derden ter zake.

7.5. Opdrachtnemer is gerechtigd de Deliverables zelf te gebruiken ten behoeve van promotie van haar eigen bedrijf, bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsfilm, showreels, inzendingen ten behoeve van awards en andere vormen van B2B communicatie.

8. Geheimhouding

8.1. Opdrachtnemer zal alle informatie met betrekking tot Opdrachtgever die hij in het kader van de uitvoering van de Opdracht ontvangt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd (waaronder uitdrukkelijk begrepen de introductie van nieuwe producten en/of diensten) strikt geheimhouden en enkel gebruiken voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

8.2. Opdrachtgever zal alle informatie met betrekking tot Opdrachtnemer waarover hij in het kader van de samenwerking met Opdrachtnemer de beschikking krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd (waaronder begrepen offertes, prijzen en werkwijzen) strikt geheimhouden en enkel gebruiken voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de Opdracht.

9. Aansprakelijkheid, overmacht

9.1. Partijen zijn jegens elkaar uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst. Directe schade betreft de kosten om de tekortkoming als zodanig te herstellen.

9.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bedraagt in geen geval méér dan de in verband met de betreffende Opdracht overeengekomen Vergoeding, tot maximaal het door de verzekering van Opdrachtnemer uit te keren bedrag (indien van toepassing).

9.3. Partijen zijn niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de andere partij. Onder gevolgschade wordt in ieder geval begrepen (maar is niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en imagoschade.

9.4. Indien sprake is van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten zo lang de overmachtssituatie duurt, dan wel (indien nakoming niet meer mogelijk is) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de situatie van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.5. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan natuurrampen, terroristische aanslagen, stakingen bij toeleveranciers en alle andere onvoorziene gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen.

10. Looptijd en beëindiging

10.1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht en eindigt automatisch indien en zodra de Opdracht door Opdrachtnemer is uitgevoerd en de Deliverables zijn opgeleverd aan Opdrachtgever.

10.2. Opdrachtgever kan een Opdracht gemotiveerd en uitsluitend wegens gegronde redenen annuleren. In dat geval is Opdrachtgever het volgende aan Opdrachtnemer verschuldigd:

(i) het honorarium voor de in het kader van de Opdracht tot het moment van annulering door of namens Opdrachtnemer aantoonbaar uitgevoerde werkzaamheden (de “uren”); en

(ii) de door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Opdracht aantoonbaar gemaakte of onvermijdelijk nog te maken out of pocket kosten (bijvoorbeeld huur van apparatuur of cast).

10.3. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden indien:

(i) De andere Partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;

(ii) De andere Partij surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard of sprake is van een vergelijkbare situatie.

10.4. Bepalingen uit de Overeenkomst die daarvoor naar hun aard bedoeld zijn, duren ook na het einde van de Overeenkomst voort. Hieronder vallen in ieder geval de artikelen 7, 8, 9 en 13 van deze Voorwaarden.

11. Eigendommen

11.1. Opdrachtnemer blijft ook na oplevering eigenaar van de Deliverables en het ruwe materiaal.

11.2. Al het materiaal, waaronder documenten en bestanden in welke vorm dan ook, dat door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal dit materiaal na het einde van de Overeenkomst retourneren aan Opdrachtgever.

11.3. Opdrachtnemer zal de Deliverables en al het materiaal dat daar onderdeel van uitmaakt (inclusief restmateriaal) gedurende een periode van 1 jaar na oplevering bewaren, onder andere ten behoeve van eventuele re-edits.

12. Aard van de overeenkomst

12.1. De relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kwalificeert als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. 12.2. Het staat Opdrachtnemer vrij om opdrachten voor derden uit te voeren, al dan niet tegelijkertijd met het uitvoeren van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1. Op de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2. In geval van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is de rechter te Den Haag exclusief bevoegd.

MERAKI Content Agency B.V.

Stadhouderslaan 9 – Unit 5/6, 2517 HV Den Haag

merakicontent.nl // info@merakicontent.nl